Skip to main content

Warunki korzystania ze strony

You are here

Odwiedzając naszą witrynę, akceptują Państwo warunki przedstawione poniżej. Prosimy o ich uważne przeczytanie.

Komunikacja elektroniczna
Odwiedzając naszą witrynę lub wysyłając do nas wiadomość e-mail, komunikują się Państwo z nami przy użyciu metod elektronicznych i w ten sposób wyrażają zgodę na otrzymywanie od nas elektronicznych wiadomości. W większości przypadków będziemy się z Państwem kontaktować za pomocą poczty elektronicznej. Akceptują Państwo, że wszelkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne komunikaty, które prześlemy Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące formy pisemnej takich komunikatów.

Licencje i dostęp do strony
LINPAC Packaging Limited udziela Państwu ograniczonej licencji na dostęp do strony i korzystanie z niej w celach prywatnych, ale nie na pobieranie treści w niej zamieszczonych lub zmieniania ich w całości lub części. Licencja ta nie obejmuje odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania tej strony lub treści w niej zamieszczonych; pobierania lub wykorzystywania jakichkolwiek list produktów, opisów lub cenników; wszelkich pochodnych sposobów wykorzystywania tej strony lub treści w niej zamieszczonych; pobierania lub kopiowania informacji na rzecz innej firmy; eksploracji danych, wykorzystywania robotów lub podobnych metod zbierania i ekstrakcji danych. Strona nie może, w części lub całości, być reprodukowana, powielana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana, odwiedzana i w jakikolwiek sposób wykorzystywana dla jakichkolwiek celów komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody LINPAC Packaging Limited. Zabronione jest wybieranie kadrów i wykorzystywanie techniki kadrowania do wycinania znaków towarowych, logo lub innych zastrzeżonych informacji (w tym obrazów, tekstu, układu strony lub formy), należących LINPAC Packaging Limited bez wyraźnej pisemnej zgody. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać meta Tagów lub jakichkolwiek innych „ukrytych tekstów” z nazwą lub znakami handlowymi LINPAC Packaging Limited bez wyraźnej pisemnej zgody LINPAC Packaging Limited. Nieuprawnione wykorzystanie strony pociąga za sobą wygaśnięcie zezwolenia lub licencji udzielonej przez LINPAC Packaging Limited. Przyznane zostaje Państwu ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperlinków do którejkolwiek ze stron witryny LINPAC Packaging Limited, o ile link nie przedstawia LINPAC Packaging Limited, jej spółek powiązanych lub ich produktów lub usług w sposób nieprawdziwy, mylący, uwłaczający lub ogólnie obraźliwy. Użytkownikom nie wolno wykorzystywać logo LINPAC Packaging Limited lub innych znaków graficznych lub znaków handlowych stanowiących własność firmy jako części linków bez wyraźnej pisemnej zgody LINPAC Packaging Limited.
Strona internetowa może zawierać linki do innych stron www, które nie są kontrolowane lub utrzymywane przez LINPAC Packaging Limited.  Takie linki nie stanowią wyrażenia przez LINPAC Packaging Limited aprobaty dla tych stron.  Odwiedzając tę witrynę, akceptują Państwo fakt, że LINPAC Packaging Limited dostarcza linki wyłącznie dla wygody użytkowników i zgadzają się, że LINPAC Packaging Limited nie odpowiada za treści lub linki wyświetlane na stronach, z których użytkownik mógł korzystać.

Opinie, komentarze, komunikaty i inne treści
Zamieszczając posty lub dostarczając materiały, jeśli nie zaznaczą Państwo inaczej, przyznają Państwo LINPAC Packaging Limited i jej spółkom powiązanym prawo – niewyłączne, bezpłatne, wieczne, nieodwołalne i w pełni podlegające podlicencjonowaniu – wykorzystywania, reprodukowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia, przekształcania w dzieła pochodne, dystrybuowania i pokazywania tych postów i materiałów na całym świecie i przy pomocy dowolnych mediów. Przyznają Państwo LINPAC Packaging Limited i jej spółkom powiązanym oraz podlicencjobiorcom prawo do ewentualnego wykorzystywania nazwy/imienia i nazwiska, które przekażą Państwo razem z takimi treściami. Oświadczają i zapewniają Państwo, że są właścicielami lub w inny sposób kontrolują wszelkie prawa do zamieszczanych treści; że treści te są zgodne z prawdą; że wykorzystanie dostarczonych treści nie stanowi naruszenia tej polityki i nie będzie powodować szkody dla jakiejkolwiek osoby lub rzeczy; i że zwalniają Państwo LINPAC Packaging Limited i jej spółki powiązane z odpowiedzialności za wszelkie spory wynikające z dostarczonych treści. LINPAC Packaging Limited ma prawo, ale nie obowiązek, monitorowania, edytowania i eliminowania działalności lub treści. LINPAC Packaging Limited nie przyjmuje odpowiedzialności i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek treści zamieszczone przez Państwa lub strony trzecie.

Opisy produktów
LINPAC Packaging Limited i jej spółki zależne i powiązane dokładają starań w celu zapewnienia poprawności przekazywanych informacji. LINPAC Packaging Limited i jej spółki zależne i powiązane nie gwarantują jednak, że opisy produktów lub inne treści zamieszczone na stronie, są prawdziwe, kompletne, rzetelne, aktualne i wolne od błędów.

Oświadczenie dotyczące zapewnień i ograniczenie odpowiedzialności
NINIEJSZA STRONA JEST DOSTARCZANA PRZEZ LINPAC PACKAGING LIMITED W AKTUALNEJ FORMIE I W ZALEŻNOŚCI OD JEJ DOSTĘPNOŚCI. LINPAC PACKAGING LIMITED NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA NINIEJSZEJ STRONY LUB INFORMACJI, TREŚCI, MATERIAŁÓW LUB PRODUKTÓW NA NIEJ ZAMIESZCZONYCH. WYRAŻAJĄ PAŃSTWO WYRAŹNĄ ZGODĘ NA KORZYSTANIE ZE STRONY WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO.
LINPAC Packaging Limited, jej spółki zależne i powiązane nie będą w żadnej sytuacji odpowiadać za jakiekolwiek szkody lub straty, zarówno te wynikające z umów i czynów niedozwolonych, jak i inne, powstałe na skutek korzystania z informacji zamieszczonych w witrynie lub polegania na nich.

Prawo właściwe
Korzystając z witryny LINPAC Packaging Limited, akceptują Państwo prawo angielskie jako prawo właściwe dla niniejszych Warunków oraz dla jakichkolwiek sporów, jakie mogą powstać między Państwem a LINPAC Packaging Limited lub jej spółkami powiązanymi.
Polityka strony, modyfikacje i klauzula salwatoryjna
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do strony, polityk i niniejszych Warunków w dowolnym momencie. W przypadku uznania któregokolwiek z niniejszych warunków za nieważny, bezskuteczny lub z jakiegokolwiek powodu nieegzekwowalny, warunek ten zostanie uznany za odłączony i nie będzie mieć wpływu na ważność i egzekwowalność któregokolwiek z pozostałych warunków.

Prawa autorskie
Kompilacja wszystkich treści zamieszczonych na niniejszej stronie stanowi wyłączną własność LINPAC Packaging Limited i jest chroniona międzynarodowymi przepisami o prawie autorskim. Prawa autorskie do wszystkich obrazów wykorzystanych na stronie są własnością LINPAC Packaging Limited lub odpowiednich właścicieli.

Znaki handlowe
Nazwa LINPAC i logo z okręgami w kratkach to zarejestrowane znaki handlowe LINPAC Group Limited.  Inne nazwy i logo spółek zależnych są również zarejestrowanymi znakami handlowymi Grupy LINPAC.  Nie będące własnością LINPAC Group Limited znaki handlowe umieszczone na stronie należą do ich odpowiednich właścicieli.
© Copyright 2009–10 LINPAC Group Limited.  Wszelkie prawa zastrzeżone.