Skip to main content

Podmínky

You are here

Návštěvou našich webových stránek přijímáte tyto podmínky, proto si je pozorně přečtěte.

Elektronická komunikace
Když navštívíte naše webové stránky nebo nám pošlete e-mail, komunikujete s námi elektronicky, čímž vyjadřujete souhlas s tím, že přijímáte elektronickou komunikaci i z naší strany. Obvykle komunikujeme prostřednictvím e-mailu. Souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, prohlášení a další informace, které vám elektronicky poskytneme, vyhovují všem zákonným požadavkům na písemnou formu komunikace.

Licence a přístup na stránky
LINPAC Packaging Limited vám uděluje omezenou licenci k přístupu na tyto stránky a k jejich osobnímu užívání, nikoliv ke stahování celého nebo částečného obsahu nebo k provádění změn. Tato licence nezahrnuje jakýkoliv další prodej nebo komerční užívání těchto stránek nebo jejich obsahu; shromažďování nebo užívání jakýchkoliv seznamů výrobků nebo cen; jakékoliv odvozené užívání těchto stránek nebo jejich obsahu; jakékoliv stahování nebo kopírování údajů o účtech ku prospěchu jiného obchodníka; ani používání strojového stahování, robotů nebo podobných nástrojů na pořizování a extrahování dat. Bez výslovného písemného souhlasu společnosti LINPAC Packaging Limited se tyto stránky ani žádná jejich část nesmí reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, přeprodávat, navštěvovat nebo jinak využívat za jakýmkoliv komerčním účelem. Bez výslovného písemného souhlasu nesmíte používat rámce ani podobné metody ke vkládání jakýchkoliv ochranných známek, loga nebo jiných informací společnosti LINPAC Packaging Limited chráněných vlastnickým právem (včetně obrázků, textu, rozvržení stránek nebo formulářů). Bez výslovného písemného souhlasu společnosti LINPAC Packaging Limited nesmíte používat žádné meta značky ani jiné typy „skrytého textu“ obsahující název nebo ochranné známky společnosti LINPAC Packaging Limited. Jakékoliv neoprávněné užití má za následek ukončení platnosti svolení nebo licence poskytnuté společností LINPAC Packaging Limited. Máte omezené, odvolatelné a nevýlučné právo vytvořit odkaz na kteroukoliv ze stránek LINPAC Packaging Limited, pokud takový odkaz nestaví společnost LINPAC Packaging Limited, její pobočky nebo jejich výrobky či služby do nepravdivého, zavádějícího, hanlivého nebo jinak závadného kontextu. Bez výslovného písemného souhlasu nesmíte použít jako součást odkazu žádné logo nebo jinou grafiku či ochrannou známku společnosti LINPAC Packaging Limited, která je chráněna vlastnickým právem.
Tyto stránky mohou odkazovat na jiné webové stránky, které nejsou pod kontrolou ani ve správě společnosti LINPAC Packaging Limited. Takové odkazy nevyjadřují podporu společnosti LINPAC Packaging Limited příslušným stránkám. Návštěvou těchto webových stránek berete na vědomí, že společnost LINPAC Packaging Limited uvádí zmíněné odkazy pouze z praktických důvodů, a souhlasíte s tím, že společnost LINPAC Packaging Limited nenese odpovědnost za obsah stránek, s nimiž může být spojována, včetně uvedených odkazů.

Hodnocení, komentáře, sdělení a další obsah
Pokud zveřejníte nějaký obsah nebo pošlete nějaký materiál a není uvedeno jinak, postupujete LINPAC Packaging Limited a jejím pobočkám nevýlučné, časově neomezené, neodvolatelné a plně převoditelné právo na bezplatné užívání, reprodukování, úpravy, přizpůsobení, publikování, překládání, vytváření odvozených děl, distribuci a vystavování takového obsahu prostřednictvím jakéhokoliv média kdekoliv na světě. Dáváte společnosti LINPAC Packaging Limited, jejím pobočkám a držitelům licence právo použít jméno, které jste uvedli v souvislosti s takovým obsahem, pokud se tak rozhodnou. Potvrzujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujete všechna práva na zaslaný obsah; že obsah je správný; že užití dodaného obsahu neporušuje tyto zásady a nezpůsobí újmu žádné osobě ani žádnému subjektu a že v případě uplatňování nároků na odškodnění v důsledku použití dodaného obsahu poskytnete náhradu a potvrdíte nevinu společnosti LINPAC Packaging Limited nebo jejích poboček. Společnost LINPAC Packaging Limited má právo, nikoliv povinnost sledovat a upravovat nebo odstraňovat jakoukoliv činnost nebo jakýkoliv obsah. Společnost LINPAC Packaging Limited neponese zákonnou ani jinou odpovědnost za obsah zveřejněný vámi nebo jakoukoliv třetí stranou.

Popisy výrobků
Společnost LINPAC Packaging Limited, její dceřiné společnosti a pobočky usilují o maximální přesnost. Nemohou však zaručit přesnost, úplnost, spolehlivost ani bezchybnost popisů výrobků nebo jiného obsahu těchto stránek.

Vyloučení záruk a omezení odpovědnosti
SPOLEČNOST LINPAC PACKAGING LIMITED POSKYTUJE TYTO STRÁNKY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU PŘÍSTUPNÉ". SPOLEČNOST LINPAC PACKAGING LIMITED NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE FUNKČNOSTI TĚCHTO STRÁNEK NEBO INFORMACÍ, OBSAHU, MATERIÁLŮ NEBO VÝROBKŮ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
Společnost LINPAC Packaging Limited, její dceřiné společnosti nebo pobočky za žádných okolností neponesou smluvní, nedbalostní ani jinou odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v důsledku užívání těchto webových stránek, uvedených informací nebo spoléhání na jejich správnost.

Platné zákony
Návštěvou webových stránek LINPAC Packaging Limited souhlasíte s tím, že tyto podmínky používání podléhají anglickému rozhodnému právu, stejně jako veškeré spory, které by mohly vzniknout mezi vámi a společností LINPAC Packaging Limited nebo jejími pobočkami.
Zásady stránek, úpravy a oddělitelnost
Vyhrazujeme si právo kdykoliv provádět změny našich stránek, zásad a těchto podmínek používání. Bude-li kterákoliv z těchto podmínek pokládána za neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelnou, bude považována za oddělitelnou a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost ostatních podmínek.

Autorská práva
Kompilace veškerého obsahu těchto stránek je výlučným vlastnictvím společnosti LINPAC Packaging Limited a je chráněna mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. To se týká především všech obrázků na těchto stránkách, které jsou chráněny autorskými právy buď společnosti LINPAC Packaging Limited, nebo vlastníků příslušných práv.

Ochranné známky
Název LINPAC a logo s kruhy ve čtvercích jsou registrovanými ochrannými známkami LINPAC Group Limited. Názvy a loga ostatních dceřiných společností jsou rovněž registrovanými ochrannými známkami LINPAC Group. Ochranné známky vyobrazené na těchto stránkách, které nevlastní LINPAC Group Limited, jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
© Copyright 2009-10 LINPAC Group Limited. Všechna práva vyhrazena.